1. Kto je správcom osobných údajov

Ing. Mária Ištvánová - INTDEKOR., so sídlom Majerská cesta 53, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 32 002 904 je ako prevádzkovateľ zodpovedná za dodržiavanie všeobecne záväzných
predpisov o ochrane osobných údajov.

2. Spracovanie osobných údajov

K registrácii a vytvorení objednávky je potrebné, aby ste nám poskytli nasledovné osobné údaje:

 • Meno a priezvisko
 • Adresa - ulica, číslo domu, PSČ, mesto
 • Štát
 • telefónne čislo - pevná linka alebo mobilné číslo
 • e-mail
 • heslo - na pristup do internetového obchodu

Ďalej dobrovoľnými údajmi sú:

 • Údaje o Vašom pohlaví
 • Dátum narodenia - nevyhnutný, ak chcete využiť zľavu alebo inú výhodu pri príležitosti Vašich narodenín

Dobrovoľné údaje slúžia na to, aby sme Vám mohli zaslať informácie a zľavy k narodeninám.

3. Účel spracúvania osobných údajov

Vaše osobné údaje spracovávame z týchto dôvodov:

 • Nákup tovarov, kde spracovávame Vaše osobné údaje k tomu, aby sme riadne vybavili a doručili Vašu objednávku, informovali o stave Vašej objednávky.
 • V rámci starostlivosti o zákazníkov
 • Marketingová činnosť - zasielanie noviniek na email na základe Vášho súhlasu o zasielaní

4. Osobné údaje spracovávané automaticky

Pri návšteve našej webovej stránky o vás môžeme zhromažďovať určité informácie, ako sú napr. IP adresa, dátum a čas prístupu na našu webovú stránku, informácie o vašom internetovom prehliadači, operačnom systéme či nastavení vášho jazyka.

5. Osobné údaje spracovávame na týchto právnych základoch

 • Plnenie a uzavretie zmluvy

Vaše osobné údaje potrebujeme k tomu, aby sme vybavili Vašu objednávku a mohli ju doručiť na miesto určenia. Na základe tohto právneho dôvodu teda spracovávame predovšetkým údaje fakturačné a doručovacie.

 • Súhlas so zasielaním noviniek

Na základe Vami udeleného súhlasu spracovávame vaše osobné údaje na zasielanie noviniek v našom internetovom obchode.

6. Odovzdávanie osobných údajov tretím subjektom

V týchto prípadoch odovzdávame vaše osobné údaje tretím subjektom:

 • Doručenie tovaru - Vami zvolený prepravca spracováva osobné údaje v rozsahu potrebnom na doručenie vašej objednávky a to najmä: Meno a priezvisko, adresa doručenia, telefonický kontakt a email, prípadne sumu objednávky. Dopravca je vo vzťahu k osobným údajom, oprávnený spracúvať ich len na účely doručenia tovaru a potom osobné údaje bezodkladne zmazať.
 • Platobná karta - naša spoločnosť nemá prístup k údajom Vašej platobnej karty. Údajmi o vašich platobných kartách disponuje iba spoločnosť PayPal (Europe).
 • prepravným partnerom
  • Slovenská pošta, a.s., IČO: 36631124
  • Zásielkovňa s. r. o., IČO: 48136999

7. Dĺžka spracovania osobných údajov

V prvom rade budeme Vaše údaje spracovávať po celú dobu trvania zmluvného vzťahu medzi nami.

V prípade spracovávania osobných údajov, ku ktorému bol udelený súhlas, budú Vaše osobné všeobecne spracovávané po dobu 7 rokov alebo do odvolania takého súhlasu.

Ďalej upozorňujeme, že tie osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné pre riadne poskytnutie služieb, resp. pre splnenie všetkých našich povinností, či už tieto povinnosti vyplývajú zo zmluvy medzi nami či zo všeobecne záväzných právnych predpisov musíme spracovávať bez ohľadu na Vami udelený súhlas na dobu stanovenú príslušnými právnymi predpismi či v súlade s nimi (napr. u daňových dokladov je touto dobou doba najmenej 10 rokov).

8. Zabezpečenie osobných údajov

Vaše osobné údaje sú u nás v bezpečí. Aby sme zamedzili neoprávnenému prístupu a zneužitiu Vašich osobných údajov, zaviedli sme primerané opatrenia.

Vaše osobné údaje sú chránené šifrovaným prístupom do nášho internetového obchodu.

Snažíme sa používať také bezpečnostné opatrenia, ktoré s ohľadom na aktuálny stav technológií poskytujú dostatočné zabezpečenie. Prijaté bezpečnostné opatrenia sú potom pravidelne aktualizované.

9. Osobné údaje osôb mladších ako 16 rokov

Internetový obchod nie je určený pre osoby mladšie ako 16-rokov. Osoba mladšia ako 16-rokov môže náš internetový obchod používať iba, ak na to udelí súhlas jeho zákonný zástupca: rodič alebo poručník.

10. Aké máte práva v súvislosti s ochranou  osobných údajov

Vo vzťahu k Vašim osobným údajom máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, právo opraviť, doplniť svoje osobné údaje, právo požadovať obmedzenie ich spracovania, právo vzniesť námietku, podať sťažnosť proti spracovávaniu Vašich osobných údajov, právo na prístup k Vašim osobným údajom, právo požadovať prenesenie Vašich osobných údajov, právo byť informovaný o porušení zabezpečenia Vašich osobných údajov a za určitých podmienok aj právo na vymazanie niektorých osobných údajov, ktoré v súvislosti s vami spracovávame (tzv. právo byť „zabudnutý“).

 • Úprava a doplnenie - Svoje osobné údaje máte možnosť upravovať v užívateľskom účte - môžete meniť základné informácie o sebe ako pohlavie, dátum narodenia, odhlásiť sa z odberu noviniek.

 • Oprava - pokiaľ sú Vaše osobné údaje o Vás chybné dajte nám o tom vedieť cez kontaktný formulár.
 • Prenositeľnosť - Môžete nás požiadať, aby sme Vám zaslali informáciu o Vašich osobných údajoch. Ak požadujete od nás svoje osobné údaje, ktoré spracúvame,  vydáme alebo prenesieme v štruktúrovanom a bežnom formáte, ktorý sa dá čítať na počítači. To platí len vtedy, ak je to technicky realizovateľné.
 • Vymazanie - Môžete nás žiadať, aby Vaše osobné údaje boli vymazané - vymazanie sa však nedotkne údajov na dokumentoch, ktoré musíme podľa zákona uchovávať (napr. faktúry či dobropisy)
 • S výnimkou prípadov uvedených máte právo na výmaz v týchto prípadoch:
 1. Osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli spracovávané
 2. Odvolal / a ste svoj súhlas, na základe ktorého boli údaje spracované a neexistuje žiadny ďalší právny dôvod pre ich spracovanie
 3. Osobné údaje sú spracované nezákonne
 4. Ide osobné údaje mladších ako 16 rokov

Svoje právo môžete uplatniť prostredníctvom kontaktného formulára.

 • Vznesenie námietky - Pokiaľ na Vašej strane budú existovať konkrétne dôvody, môžete namietať proti spracovávaniu Vašich osobných údajov. Túto námietku môžete vzniesť pomocou kontaktného formulára.
 • Obmedzenie spracovania
  • Namietate správnosť Vašich osobných údajov
  • Osobné údaje sú spracované nezákonne
  • Ako prevádzkovateľ už nepotrebujeme Vaše osobné údaje
  • Namietate spracovanie osobných údajov
 • Podanie sťažnosti - v prípade, že si myslíte, že Vaše osobné údaje údaje spracovávame protiprávne máte právo podať sťažnosť Úradu pre ochranu osobných údajov.

11. Súbory cookies

Pokiaľ navštívite náš internetový obchod, do Vášho zariadenia ukladáme a následne z neho čítame malé súbory ako cookies. Cookie je malý súbor písmen a čísel, ktorý ukladáme vo Vašom internetovom prehliadači alebo pevnom disku vášho počítača.

 • Identifikovať Vás pri prechádzaní medzi jednotlivými stránkami nášho webu a pri opätovných návštevách, napríklad aby sa Vám pri nákupe nezmazal košík, aby sme si mohli zapamätať Vaše prihlásenie z konkrétneho zariadenia a nežiadať Vás opakovane o e-mail a heslo.
 • k prepojeniu so sociálnymi sieťami ako Facebook, zabezpečenie funkcie ako je tlačidlo "Zdieľať"

V Banskej Bystrici,  24. máj 2018